ANUNŢ privind concursul organizat în vederea ocupării unor funcţii contractuale din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare

ANUNŢ privind concursul organizat în vederea ocupării unor funcţii contractuale din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare

Clubul Sportiv Minaur Baia Mare anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării următoarelor funcții contractuale: Contabilșef, Consilier marketing și Consilier Relații Publice.Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unui post contractual, prevăzute la art. 3 din Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare participării la concurs:

– Contabil sef:  studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință științe economice, minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor; (bibliografie)

– Consilier marketing: studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor; (bibliografie)

-Consilier Relații Publice: studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă. (bibliografie)

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 13.09.2018ora 10:00, la birourile Clubului Sportiv Minaur din incinta Salii Sporturilor “Lascar Pana”.Dosarele de concurs se depun până în data de 06.09.2018, inclusiv la birourile Clubului Sportiv Minaur din incinta Salii Sporturilor “Lascar Pana”.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs adresată Conducerii Clubului Sportiv Minaur Baia Mare;

b)copia actului de identitate;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d)copia carnetului de muncă sau a adeverințelor care atestă vechimea în specialitatea studiilor;

e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Clubul Sportiv Minaur,persoana de contact Corabian Roxana-Consilier juridic,resurse umane, Tel.0755640777.

 

Director Club Sportiv Minaur,

Marta Ionuț