ANUNȚ privind concursul organizat în vederea ocupării funcției contractuale de Consilier achiziții publice gradul I din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare

ANUNŢ

privind concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii contractuale din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare.

 

Clubul Sportiv Minaur Baia Mare anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării funcției contractuale de Consilier achiziții publice gradul I.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unui post contractual, prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare participării la concurs:

– Consilier achizitii publice gradul I:  studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă , minimum 4 ani vechime în specialitatea studiilor;

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de08.10.2019 ora 10:00,  la birourile Clubului Sportiv Minaur din incinta Salii Sporturilor “Lascar Pana”pe Bd. Unirii 14A.

Dosarele de concurs se depun până în data de 27.09.2019 inclusiv,la birourile Clubului Sportiv Minaur din incinta Salii Sporturilor “ Lascar Pana”.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs adresată Conducerii Clubului Sportiv Minaur Baia Mare;

b)copia actului de identitate;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d)copia carnetului de muncă sau a adeverințelor care atestă vechimea în specialitatea studiilor;

e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Clubul Sportiv Minaur, Bd. Unirii nr.14 A, persoana de contact Corabian Roxana.-Consilier juridic,resurse umane, Tel. 0755640777.

Directorul Clubului Sportiv Minaur

Mureșan Raluca

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de Consilier achizitii publice gradul I, din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare

 

  1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice-modificari prin OUG nr. 45/2018;
  2. G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
  3. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;
  4. Legea nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictuluide interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;
  5. Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a, Titlul III Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice, Partea a VII-a Raspunderea administrativa.

Director ,

Muresan Raluca