Anunț privind concursul în vederea promovării in treaptă profesională în cadrul Clubului Sportiv Minaur

      Clubul Sportiv Minaur organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual de execuție din cadrul instituției în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată și a H.G. nr. 286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată; 

      Examenul de promovare se va desfăşura la Sala Sporturilor”Lascar Pana” pe Bd Unirii nr.14A, astfel:

Condiţii generale și specifice de participare

      Pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

–  să aibă 1 an vechime în gradul profesional debutant al funcţiei din care promovează;
– să fi obţinut cel puţin calificativul “foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale ;
– să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicată și neradiată în condiţiile Legii nr.53/2003 Codul muncii, actualizată.

PROBA SCRISĂ 22.06.2018 ora 10°°


Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare funcției pentru care se organizează examenul, abilități de comunicare, capacitate de sinteză,complexitate, inițiativă, creativitate.
Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
Comunicarea rezultatelor examenului de promovare se face în termen de 2 zile lucrătoare prin specificarea punctajului fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției.
În vederea participării la examen, candidații vor depune dosarul la secretariatul Clubului Sportiv Minaur și va conține în mod obligatoriu:

 cerere de înscriere la examen;
 copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de activitate;
 adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

 

BIBLIOGRAFIA SPECIFICĂ:

 

REFERENT (ORGANIZATOR COMPETITII)- CLUB SPORTIV MINAUR

 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 Legea nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;  Regulamentul de organizare si functionare al Federatiei Romane de Handbal;

CONSILIER JURIDIC,RESURSE UMANE- CLUB SPORTIV MINAUR

Codul muncii ( Legea nr.53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare)

Codul civil ( Legea nr. 287/2009, republicata)

 Cartea III Despre bunuri

            Titlul VI Proprietatea publica ( art.858-art.952)

Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  

Afișat azi, 08.06.2018