ANUNŢ privind concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii contractuale din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare.

Clubul Sportiv Minaur Baia Mare anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării funcției contractuale de Consilier organizator competitii sportive debutant.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unui post contractual, prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare participării la concurs:

– Consilier organizator competitii debutant:  studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă- Specialitatea Educatie fizica si sport ; limba engleza – nivel mediu .

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 29.06.2020 ora 10:00,  la birourile Clubului Sportiv Minaur din incinta Salii Sporturilor “Lascar Pana”pe Bd. Unirii 14A.

Dosarele de concurs se depun până în data de 19.06.2020 inclusiv,la birourile Clubului Sportiv Minaur din incinta Salii Sporturilor “ Lascar Pana”.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs adresată Conducerii Clubului Sportiv Minaur Baia Mare;

b)copia actului de identitate;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d)copia carnetului de muncă sau a adeverințelor care atestă vechimea;

e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Clubul Sportiv Minaur, Bd. Unirii nr.14 A, persoana de contact Barle Alina –  Consilier achizitii publice,resurse umane, Tel. 0745881943.

Directorul CS Minaur

Mureșan Raluca

 

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de Consilier organizator competitii debutant, din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare

 

  1. Statutul Federatiei Romane de Handbal ;
  2. Regulamentul de organizare si functionare al Federatiei Romane de Handbal ;
  3. Regulamentul de organizare si desfasurare al competitiilor nationale de handbal ;
  4. Legea 69/2000 a educatiei fizice si sportului , cu modificarile si completarile ulterioare ;

5. Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a, Titlul III Personalul contractual din autoritatile si institutiile publice, Partea a VII-a Raspunderea administrativa