ANUNŢ privind concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii contractual temporar vacante din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare.

Nr.  16 / 07.01.2020

 

ANUNŢ

privind concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii contractual temporar vacante din cadrul Clubului Sportiv Minaur Baia Mare.

Clubul Sportiv Minaur Baia Mare anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării funcției contractuale temporar vacante de Consilier juridic debutant .

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unui post contractual, prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare participării la concurs :

– Consilier juridic debutant : studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență in ramura de stiinte- stiinte juridice , domeniul de licenta –drept , specializarea –drept .

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 23.01.2020  ora 10:00,  la birourile Clubului Sportiv Minaur din incinta Salii Sporturilor “Lascar Pana”pe Bd. Unirii 14A.

Dosarele de concurs se depun până în data de 17.01.2020 inclusiv,la birourile Clubului Sportiv Minaur din incinta Salii Sporturilor “ Lascar Pana”.

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

a)cererea de înscriere la concurs adresată Conducerii Clubului Sportiv Minaur Baia Mare;

b)copia actului de identitate;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d)copia carnetului de muncă sau a adeverințelor care atestă vechimea;

e)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f)adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Clubul Sportiv Minaur, Bd. Unirii nr.14 A, persoana de contact Barle Alina –  Consilier achizitii publice,resurse umane, Tel. 0745881943.

Directorul Clubului Sportiv Minaur

Muresan Raluca

 

BIBLIOGRAFIE

 

Bibliografia pentru ocuparea postului de Consilier juridic debutant –

Compartiment Juridic este următoarea:

 1. Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ;
  2. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
  3. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;
  4. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
  5. Legea nr.53 /2003 Codul Muncii;
  6. Legea nr. 69/2000 Legea educației fizice și sportului;
  7. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile public ;
 2. OUG 57/2019 privind Codul administrative.