Anunț privind concursul în vederea promovării in treaptă profesională în cadrul Clubului Sportiv Minaur

Clubul Sportiv Minaur organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a personalului contractual de execuție din cadrul instituției în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată și a H.G. nr. 286/2011 – pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată;

Examenul de promovare se va desfăşura la Sala Sporturilor”Lascar Pana” pe Bd Unirii nr.14A, astfel:

Condiţii generale și specifice de participare

Pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

–  să aibă 1 an vechime în gradul profesional debutant al funcţiei din care promovează;
– să fi obţinut cel puţin calificativul “foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale ;
– să nu aibă o sancţiune disciplinară aplicată și neradiată în condiţiile Legii nr.53/2003 Codul muncii, actualizată.

PROBA SCRISĂ  va avea loc  in data de 25.06.2019 ora 10°°

Prin proba scrisă se testează cunoștințele teoretice necesare funcției pentru care se organizează examenul, abilități de comunicare, capacitate de sinteză,complexitate, inițiativă, creativitate.
Sunt declarați admiși candidații care au obținut minimum 50 de puncte.
Comunicarea rezultatelor examenului de promovare se face în termen de 2 zile lucrătoare prin specificarea punctajului fiecărui candidat și a mențiunii «admis» sau «respins», prin afișare la sediul și pe pagina de internet a instituției.
În vederea participării la examen, candidații vor depune dosarul la secretariatul Clubului Sportiv Minaur și va conține :

  • copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani de activitate;
  • adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

 

BIBLIOGRAFIA SPECIFICĂ:

CONSILIER RELATII PUBLICE- CLUB SPORTIV MINAUR

  1. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap.I-IV si Cap.IX;
  2. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  3. H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
  4. REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date

Afișat azi, 10.06.2019